Composite

Composite – Vật liệu của tương lai. Composite ra đời là bước đột phá lớn đối với sự phát triển vật liệu mới.

Thiết bị

Thiết bị sản xuất thực hiện nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và cải tiến chất lượng sản phẩm.

Cao su

Ngành công nghiệp cao su là ngành kinh tế quan trọng, sản xuất các sản phẩm đa dạng và rất nhiều ứng dụng.

Hóa chất

Ngành công nghiệp hóa chất ngày càng trở nên quan trọng và đa dang ứng dụng cho nhiều ngành sản xuất.