Một ứng dụng quan trọng của cao su trong ngành vận tải