po6.jpg
po4.jpg
po5.jpg

Chất độn

Sự hiện diện của chất độn trong cao su sẽ làm tăng thêm một số nối ngang vật lý giữa các mạch, làm mềm hóa và gia tăng tính trễ trong biến dạng. Ngoài ra, giúp cao su lưu hóa tăng cường được các tính chất cơ học. Bản thân cao su sau khi lưu hóa tính chất vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng, do đó cần có những phụ gia để nâng cao cơ tính của sản phẩm.

 Cao lanh được sử dụng làm chất độn vô cơ trong sản xuất cao su. Cao lanh hấp phụ rất tốt với các xúc tiến lưu hóa, các chất phòng lão. Lý do chính mà cao lanh được sử dụng trong các hợp chất cao su là độ trắng. Dùng khá phổ biến trong các hợp phần cao su, đặc biệt là cao su màu.

Than đen là một chất đặc biệt màu đen, có dạng bột hoặc hạt chứa hơn 95% carbon nguyên chất. Các thành phần khác là oxy, hydro và nitơ. Than đen khác nhau về kích thước, diện tích bề mặt, độ xốp và nhiều đặc tính khác. .

Category :

Cao su

Client :

Energy Producers Ltd

Date :

21/04/2017

Rating :