po12.jpg
po11.jpg
po10.jpg

Chất xúc tiến

Chất xúc tiến là chất hữu cơ quan trọng có tác dụng gia tăng tốc độ lưu hóa cao su, tạo liên kết ngang của lưu huỳnh và mang lại các đặc tính vật lý mong muốn. Chất xúc tiến phụ trợ sử dụng hàm lượng nhỏ để kích hoạt điểm lưu hóa, cho phép quá trình lưu hóa diễn ra ở nhiệt độ thấp hơn và với hiệu suất cao hơn.

Trong ngành cao su, chất xúc tiến là hợp chất hóa học giúp quá trình lưu hóa cao su diễn ra nhanh hơn hoặc ở nhiệt độ chậm hơn. Các loại hợp chất khác nhau có thể hoạt động như chất xúc tiến.

Tốc độ tăng nhanh không chỉ làm giảm thời gian và nhiệt độ cần thiết cho quá trình lưu hóa mà còn có thể ảnh hưởng đến tính chất cuối cùng của sản phẩm cao su.

Category :

Cao su

Client :

Energy Producers Ltd

Date :

21/04/2017

Rating :